Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Syrjiviä asenteita ja tekoja

 :: Tietoa :: Resursseja

Siirry alas

Syrjiviä asenteita ja tekoja Empty Syrjiviä asenteita ja tekoja

Viesti kirjoittaja Khar lähetetty Ma Helmi 03, 2014 5:51 am

Monet määritelmistä ovat vaikeasti rajattavissa ja niitä on arvioitava kontekstissa, tapauskohtaisesti. Kaikki syrjinnän muodot eivät ole täsmälleen yhtä vakavia – mm. annetut esimerkit eivät ole keskenään samantasoisia, vaan mukana on sekä kevyempiä että vakavampia syrjinnän muotoja. Esimerkit eivät myöskään kata kaikkia mahdollisia muotoja kyseessä olevasta syrjinnästä.

On syytä muistaa myös, että syrjinnästä syyttäminen silloin, kun syrjintää ei ole tapahtunut, trivialisoi todellisia syrjintätilanteita sekä niistä kärsivien ihmisten kokemuksia. Syrjiviä asenteita saattaa ilmaista myös tahattomasti, eikä toisaalta syrjinnän toisintaminen ja syrjivien sanojen ilmaiseminen itsessään määrittele koko henkilöä – mutta syrjintään puuttumatta jättäminen ylläpitää syrjivää rakennetta, vaikka taustalla oleva aikomus ei olisi ollut syrjivä. Jos tarkoitus ei ole syrjiä, ei ole mitään syytä jatkaa sortoa ylläpitävien ilmaisutapojen käyttämistä. (Jos tarkoitus on syrjiä, se on lopetettava.)

Syrjivät asenteet ja tilanteet eivät aina ole räikeitä tai itsestään selviä, ja aste-erojen pohtiminen on usein hedelmällistä. Jos syrjintätilanne on epäselvä, on hyödyllistä katsoa, kenellä on tilanteessa valta ja kenen yli.

Etuoikeutetussa asemassa olevalla ei ole oikeutta syrjiä ja sitten väittää tulleensa itse syrjityksi, kun asenteisiin puututaan ja niitä pyritään oikomaan. Vähemmistöasemassa oleva ei voi syrjiä enemmistöasemassa olevaa, sillä valta-asetelmassa enemmistön edustaja on hierarkiassa korkeammalla. Rakenteet syrjivät, ja ihmiset vahvistavat syrjiviä rakenteita.

Cisseksismi/ cis-ylivertaisuus (Cissexism/ Cissupremecy) – oletus tai näkemys siitä, että cissukupuolisuus olisi muihin sukupuolen variaatioihin verrattuna automaattisesti parempi, toivotumpi ja ylivertainen ominaisuus ja/tai että cissukupuolinen olisi väistämättä muita arvokkaampi, ja cissukupuolinen kokemus muita aidompi, itsestään selvä ja immuuni kyseenalaistamiselle; aktiivinen transkokemusten vastustaminen ja vihamielinen suhtautuminen transihmisiin; myös oletus siitä, että kaikki ihmiset ovat cissukupuolisia, tai muun kuin cissukupuolisen kokemuksen huomiotta jättäminen

Esimerkkejä: oletukset siitä, että tietyntyyppiset genitaalit ja/tai muut kehon sukupuolitetut ominaisuudet määrittävät yksiselitteisesti henkilön sukupuolen (“kaikilla naisilla on tissit, ja kaikilla, joilla on tissit, ovat naisia”); transihmisten ylenpalttinen säälittely ja uhriuttaminen


Heteroseksismi (Heterosexism) – oletus tai näkemys siitä, että heteroseksuaalisuus olisi muihin seksuaalisuuden variaatioihin verrattuna automaattisesti parempi, toivotumpi ja ylivertainen ominaisuus ja/tai että heteroseksuaali olisi väistämättä muita arvokkaampi, ja heteroseksuaalinen kokemus muita aidompi, itsestään selvä ja immuuni kyseenalaistamiselle; aktiivinen ei-heteroseksuaalisten kokemusten vastustaminen ja vihamielinen suhtautuminen; myös oletus siitä, että kaikki ihmiset ovat heteroseksuaaleja, tai muun kuin heteroseksuaalisen kokemuksen huomiotta jättäminen

Esimerkkejä: erottelu ja juridinen epätasa-arvo avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä; fiksoituminen homouden "syihin" ja homoseksuaalisuuden medikalisointi


Aseksuaalisuuden häivyttäminen (Ace erasure) – oletus tai näkemys siitä, ettei aseksuaalisia ihmisiä ole olemassa, tai aseksuaalisen kokemuksen mahdollisuuden huomiotta jättäminen, trivialisointi tai medikalisointi; aseksuaalisuuden kuvastaminen seksuaalisen funktionaalisuuden häiriönä (esim. “seksuaalisena haluttomuutena”)

Esimerkkejä: aseksuaaliksi identifioituvan ihmisen “parittaminen” sillä oletuksella, että sopivaa kumppania “ei vain ole vielä löytynyt”; "Seksin puute parisuhteessa on aina ongelma"


Biseksuaalisuuden häivyttäminen/ Monoseksismi (Bi erasure/ Monosexism) – oletus tai näkemys siitä, ettei biseksuaalisia ihmisiä ole olemassa; oletus, että seksuaalinen mielenkiinto voi kohdistua vain yhtä tiettyä sukupuolta edustaviin henkilöihin, tai moniseksuaalisuuden huomiotta jättäminen, trivialisointi tai medikalisointi; moniseksuaalisuuden kuvastaminen seksuaalisen funktionaalisuuden häiriönä (esim. “hyperseksuaalisuutena”)

Esimerkkejä: kaikkiin seksuaalivähemmistöihin viittaaminen sanoilla “homo” ja “lesbo”; käskeminen “valitsemaan puolensa”


Ableismi (Ableism) – oletus siitä, että kaikki ihmiset ovat ei-vammaisia, tai vammaisuuden huomiotta jättäminen; oletus tai näkemys siitä, että ei-vammaisuus olisi yksiselitteisesti vammaisiin verrattuna automaattisesti parempi, toivotumpi ja ylivertainen ominaisuus ja/tai että ei-vammainen olisi väistämättä muita arvokkaampi; aktiivinen vammaisten ihmisten vastustaminen ja vihamielinen suhtautuminen; vahingollisten stereotypioiden ja ennakkoluulojen ylläpitäminen; vammaisen ihmisen esineellistäminen; huom! tähän sisältyvät sekä fyysiset että psyykkiset sairaudet, vammat ja muut estetekijät

Esimerkkejä: oletus siitä, että kaikki pystyvät tekemään jotakin tiettyä työtä; tuomitseminen vammaan liittymättömien asioiden perusteella (esim.  tarpeeton viittaaminen mielenterveyshistoriaan ja sen perusteella transdiagnoosin epääminen)


Seksismi (Sexism) – yhden sukupuolen pitäminen muita arvokkaampana; vahingollisten stereotypioiden ylläpitäminen;  tietyn sukupuolen edustajien esineellistäminen; tyypillinen variaatio on misogynia (“naisviha”), joka voi myös ottaa muotonsa feminiinisyysvihana. Misoandria ("miesviha") ei ole yhteiskunnallisen eikä systemaattisen sorron muoto, ja on määritelmäkysymys, lasketaanko sitä seksismin muodoksi vaiko vain yksilön kokeman vihan tai epäluottamuksen kohdentumiseksi.

Esimerkkejä: “Tytöt ovat huonoja matematiikassa”; “Naiset ovat heikkoja ja heitä pitää suojella”


Trans-misogynia (Trans-misogyny) – erityisesti transtaustaisiin naisiin kohdistuva seksismin muoto, jolla usein keinotekoisesti erotellaan transtaustaiset naiset muista naisista

Esimerkkejä: “womyn-born-womyn”; transnaisten sekoittaminen transvestiitteihin


Rasismi, rotusyrjintä (Racism) – oletus siitä, että kaikki ihmiset edustavat jotain tiettyä etnistä ryhmää (usein kunkin kulttuurin suurinta yksittäistä ryhmää), tai muiden etnisten ryhmien huomiotta jättäminen; ei-valkoisten ihmisten rodullistaminen; oletus tai näkemys siitä, että tietty etninen ryhmä olisi yksiselitteisesti muihin verrattuna automaattisesti parempi, toivotumpi ja ylivertainen ja/tai että kyseistä ryhmää edustava henkilö olisi väistämättä muita arvokkaampi; aktiivinen tiettyjen etnisten ryhmien ja niitä edustavien ihmisten vastustaminen ja vihamielinen suhtautuminen; vahingollisten stereotypioiden ja ennakkoluulojen ylläpitäminen; etniseen ryhmään kuuluvan ihmisen esineellistäminen tai eksotisoiminen

Esimerkkejä: erilaiset rotuun ja ulkonäköön viittaavat haukkumasanat ja niiden käyttö; valkoihoisen ihmisen suosiminen ei-valkoisten kustannuksella; romanien olettaminen varkaiksi ja/tai huijareiksi


Ikäsyrjintä (Ageism) – yleistykset, stereotyypit ja ennakkoluulot liittyen henkilön ikään sekä niiden mukainen käytös tai asenne

Esimerkkejä: käsitys siitä, ettei vanhuksilla voi olla seksielämää; nuoren työntekijän automaattinen olettaminen epäpäteväksi


Binärismi (Binarism) – oletus tai näkemys siitä, että kaikki ihmiset voidaan syntymässään määritellä joko tytöiksi tai pojiksi, ja että määrittely on ollut yksiselitteisesti mahdollista ja/tai että kaikki ihmiset on mahdollista jaotella yksiselitteisesti tyttöihin ja poikiin millä tahansa perusteilla (keho tai identiteetti); muiden kuin binääristen sukupuolten häivyttäminen tai piilottaminen

Esimerkkejä: “vastakkaisista sukupuolista” puhuminen; ihmisten jaottelu yksinomaan miehiin ja naisiin; miehille ja naisille sukupuolitetut WC:t


Sukupuoliessentialismi – oletus tai näkemys siitä, että tietyt ominaisuudet tai piirteet kuuluvat erottamattomasti tiettyyn sukupuoleen; että tietyllä sukupuolella on toisistaan erottamattomia, usein biologisoituja, ominaisuuksia, jotka kaikki kyseisen sukupuolen edustajat jakavat keskenään; että nämä ominaisuudet ovat pysyviä ja muuttumattomia riippumatta henkilöstä, ajasta ja kulttuurista, ja että on siten olemassa raja sukupuolen moninaisuudelle; että henkilö ei voi olla tiettyä sukupuolta, jos hänellä ei ole tiettyjä ominaisuuksia; reduktionismia, jossa sukupuolen sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät biologisoidaan; feminiinisyyden ja maskuliinisuuden sitominen binäristiseen käsitykseen miehistä ja naisista (ja sitä mukaa myös muunsukupuolisuuden tai sukupuolettomuuden häivyttäminen); liittyviä käsitteitä ovat myös naturalismi ja biologismi (feministisen teorian määritelmien mukaan)

Esimerkkejä: tietyn primäärisen tai sekundäärisen sukupuolitetun ominaisuuden pitämistä merkkinä henkilön muista sukupuolitetuista ominaisuuksista tai sukupuolesta itsestään (“naisilla on XX-kromosomit, miehillä XY”); "miehen keho / naisen keho" -vastakkainasettelu;


Transfobia, homofobia, bifobia – vihaa, vastustusta, pelkoa, inhoa, epäluuloa ja muita negatiivisia ennakkoasenteita tiettyä ihmisryhmää kohtaan (risteävät monen yllä mainitun syrjinnän muodon kanssa); huom. pelkkä yksittäisen ihmisen pelkääminen/inhoaminen ei ole yhtä kuin -fobia, mutta yksittäisen ihmisen inhoaminen siksi että tämä on esim. trans tai homo, on -fobiaa.

Esimerkkejä: transfeminiinisen kuvaaminen sanalla “t*****”; uskomus siitä, että avoimesti homoseksuaalinen tuntee seksuaalista vetoa kaikkiin omaa sukupuoltaan edustaviin ja haluaa ahdistella heteroita seksuaalisesti; väite siitä, että biseksuaalisuus on vain päättämättömyyttä tai hämmennystä

Kulttuurikaappaus (Cultural Appropriation) – vähemmistökulttuurin (joka usein on valmiiksi alistetussa asemassa) ominaispiirteiden tai perinteiden suoraa kopiointia ja/ tai väärinkäyttöä (tai käyttöä muussa kuin tiedostuksen ja elävöittämisen kontekstissa), kun ei itse kuulu kyseiseen kulttuuriin; ylläpitää sorrettu–sortaja- asetelmaa, trivialisoi, mystifioi tai romantisoi tai vääristää ja karnevalisoi elävää kulttuuria ja sille merkittäviä asioita; kulttuurin esineellistäminen ja pelkistäminen

Esimerkkejä: saamelainen perinnepuku eteläsuomalaisen halloween-asuna (“olla pukeutunut saamelaiseksi”); alkuperäisamerikkalainen juhlapäähine kaukasialaisen indierokkarin “trendikkäänä” koristeena


Slut-shaming – (aktiivisen/ laaja-alaisen) seksuaalisen käyttäytymisen ja seksuaalisuuden ilmentämisen esiin tuomisen asettamista häpeän alaiseksi, paheksumista, medikalisointia ja/tai käyttämistä aseena/haukkumasanana; seksuaalisen aktiivisuuden pitämistä automaattisesti negatiivisena asiana verrattuna pidättyvään käyttäytymiseen tai suhteutettuna johonkin kulttuuriin, sukupuolirooliin tai uskonnolliseen lakiin.

Esimerkkejä: avioliiton ulkopuolisen seksin tuomitseminen; raiskatun syyllistäminen esimerkiksi sillä perusteella, että tämä oli rikoksen hetkellä pukeutunut “provosoivasti”; seksuaalisesti aktiivisten naisten leimaaminen huonoiksi ihmisiksi


Body shaming – tietynlaisen kehon asettamista häpeän alaiseksi, paheksumista, medikalisointia, objektiviointia ja/tai käyttämistä aseena/haukkumasanana; tietynlaisen kehon (tai piirteiden) näkemistä automaattisesti huonona, vääränä, ei-toivottuna ja/tai rumana

Esimerkkejä: laihan ihmisen olettaminen syömishäiriöiseksi; lihavuuden pitäimistä rumana ja laiskuuden merkkinä; määritteleminen, kuinka paljon lihaksia naisella “saisi” olla ollakseen viehättävä; “Oikeilla naisilla on muotoja”

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 :: Tietoa :: Resursseja

 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa